Stanovení úplaty

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole Sviadnov, Na Drahách 169

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dle § 123, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuje
výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2017/2018 (od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018)
400,- Kč / měsíčně

  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostně – formou inkasa, popř. v hotovosti dle domluvy s vedoucí školní jídelny v základní škole.
  • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

  • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době hlavních prázdnin, buď v měsíci červenci nebo srpnu, se hradí v plné výši. 

    Osvobození úplaty za předškolní vzdělávání:

  • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta zákonné zástupci dítěte, který pobírá v souladu s § 4, zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění, dávku v hmotné nouzipříspěvek na živobytí. Zákonný zástupce je povinen prokázat pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí za každý kalendářní měsíc, vždy do 10. dne v měsíci. Pokud zákonný zástupce nedoloží potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, musí uhradit úplatu v plné výši do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Neučiní tak, může být dítěti ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole dle § 35, zákona č. 561/2004 Sb.

  • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.