Úhrada stravného a školného

Úhrada stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Podle vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození v daném školním roce.Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

kategorie – strávníci 3 - 6 let celodenní / 30,- Kč
kategorie -  strávníci 7 – 10 let celodenní / 33,- Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole činí 400,- Kč / měsíčně. 

Bezhotovostní úhrada

Zákonný zástupce si zajistí povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení s názvem Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
Číslo bankovního účtu 3203116349/0800. Variabilní ani specifický symbol nezadávat.
Limit jednotlivé platby inkasa je 1300,-Kč, pokud je dítě předškolního věku, neplatí školné, limit inkasa je 900,- Kč.
Pokud jsou v mateřské škole sourozenci, platby se musí násobit.

Platba bude prováděná vždy po 15. dni v měsíci, přeplatek se vždy odečte od následující platby.

Hotovostní úhrada

Zákonný zástupce uhradí stravné a úplatu za předškolní vzdělávání v předem oznámeném termínu (většinou začátkem měsíce, termíny budou zveřejněny na webových stránkách v sekci Jídelna)
v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Ivany Golové v Základní škole Sviadnov na daný měsíc.
Vyúčtování za neodebranou stravu je odečteno v platbě na následující měsíc. 

Odhlašování stravy 

Strávník, který má zřízeno povolení k inkasu ve své bance, je automaticky přihlášen ke stravování.
Strávník, který hradí stravu hotově je rovněž přihlášen automaticky ke stravování a stravu uhradí osobně v Základní škole Sviadnov, v předem oznámeném termínu.

Odhlašování stravy se provádí do 12,30 hod. den předem.
V případě náhlého onemocnění o víkendu, nejpozději do 7,00 hod ráno v pondělí.
Buď formou SMS, telefonicky na čísle 734 746 200, e-mailem jidelna@zssviadnov.cz, či osobně u vedoucí školní jídelny.

Odběr stravy je možný pouze první den nepřítomnosti.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., §4 odst. 9 zařízení školního stravování, dále pak vyhl.107/2008 Sb., zabezpečuje hmotnou péči pro děti pouze v době jejich pobytu v mateřské škole.
Za pobyt v mateřské škole se považuje i první den nemoci dítěte a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči.

Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt v mateřské škole a dítěti se musí strava odhlásit.
V případě neodhlášení, strava propadá a strávník je povinen uhradit
provozní a mzdové náklady ve výši 16,- Kč.
 

Výdej stravy do vlastních čistých jídlonosičů, nebo nádob je možný jen v první den nemoci dítěte v době od 11,30 - 11,45 hod. v mateřské škole. Jídlonosič je povinen zákonný zástupce rozložit na připravený tácek a po naplnění si ho opět sám složit.
Při vyzvednutí dítěte po obědě, se nebude z hygienických důvodů dávat odpolední svačina s sebou.