Činnost školní družiny

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz školní družiny je každý den (pondělí - pátek):
od 6,30 do 7,40 hodin a od 11,45 do 16,00 hodin.

Vychovatelka školní družiny - Bc. Renáta Damková a Bc. Lenka Machová, DiS.

Školní družina se nachází v budově školy s kapacitou 45 žáků. Volný čas tráví ve školní družině zábavnými hrami, individuální činností, relaxací, občasným pobytem v tělocvičně a v letních měsících využívají prostor školní zahrady.

Činnost školní družiny se odvíjí od potřeb žáků, časových možností a počasí. Pro žáky pravidelně připravujeme výtvarné, pracovní, literární nebo pohybové činnosti. V případě nepříznivého počasí  nezapomínáme na pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil.

Školní družina pro svou činnost využívá vlastní prostory v přízemí budovy, počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní zahradu a přilehlý parčík.

Prostory svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám žáků mladšího věku. Umožňuje příležitost k odpočinku, samostatné intelektuální aktivitě a k různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební nástroje, televizor, DVD přehrávač a klavír.

Činnosti odpočinkové

Jejich cílem je odstranit únavu. Tuti funkci plní klidové hry, četba či poslechové činnosti. Zařazují se podle potřeby kdykoliv během odpoledne.

Činnosti rekreační

Slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek a pohybovými prvky, spontánní činnosti a hry.

Činnosti zájmové

Rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jsou zařazena jako kolektivní nebo indoviduální činnost, organizovaná nebi spontánní aktivita. Jedná se o činnosti výtvarné, pracovní, rukodělné, hudební, literární, společenskovědní, vědomostní, sportovní, pohybové hry, soutěže apod.

Příprava na vyučování

Tato činnost je zařazována po 15 hodině. Může mít formu vypracování domácích úkolů nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování školnívh poznatků při vycházkách, práce s knihou, časopisy a jiné činnosti.