Historie a současnost školy

Základní škola ve Sviadnově byla založena a vysvěcena 27.3.1867.

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace je školou vesnickou a od 1.1.2003 je příspěvkovou organizací. V červenci 1997 proběhla její rekonstrukce a přístavba a v září 1998 započala výuka v nově opravené budově.

Je organizována jako škola neúplná s 1. - 5. ročníkem. Kapacita školy je 120 žáků. Nemá specifické zaměření. Pro specifikaci na určitou oblast nemá vhodné podmínky.

Cílem školy je poskytnout co nejkvalitněji základní vzdělání dle požadavků současných platných školních vzdělávacích programů. Žáci jsou zapojováni do všech akcí pořádaných okolními školami, akcí pořádaných Dorovolným svazkem obcí Olešná a Regionem Slezské brány. Škola se rovněž zapojuje do kulturního života obce.

Převážná většina žáků pochází ze Sviadnova, ale školu navštěvují také žáci z nedalekého Frýdku-Místku a okolních obcí.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Cesta za poznáním".

Ve škole se vzdělávají i žáci podle individuálně vzdělávacích programů, rovněž je integrovaným žákům poskytována reedukační péče.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Žáci se vzdělávají z učebnic nakladatelství DIDAKTIS, ALTER, SPN, Nová Škola a Oxford University Press. Při výuce jsou využívány výukové software např. Terasoft, Didakta, Silcom a Multimedia, Pachner a další.

V budově základní školy je pět samostatných učeben, které jsou vybaveny moderním, výškově nastavitelným nábytkem. Svou vybaveností, estetickým vzhledem a výzdobou vytvářejí příznivé podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, která slouží nejen potřebám školy, ale také dětem mateřské školy a veřejnosti.

K areálu školní budovy patří travnaté hřiště kolem školy, které rovněž slouží k pohybovým aktivitám žáků nejen ve vyučování, ale také o přestávkách a žákům ze školní družiny. Škola má vlastní kuchyň s jídelnou. Pitný režim je zajišťován pomocí fontánek na chodbách.

Škola není bezbariérová. V roce 2013 získala finanční dar od společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o., Sviadnov na zakoupení "Schodolezu" prostřednictvím společnosti Help Centrum, Olomouc pro žáka s tělesným postižením. Rovněž tato společnost darovala speciálně upravenou toaletní desku s příslušenstvím.

Technické vybavení školy je neustále zdokonalováno. V budově je 5 kmenových učeben, 1 zmodernizována odborná učebna výpočetní techniky s desíti žákovskými stanicemi, v níž mají přístup  k internetu nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci. Všech pět učeben je vybaveno interaktivními tabulemi SMART Board 685 s nainstalovaným výukovým softwarem SMART Notebook, datovými projektory EPSON EB-450W a vizualizéry SMART SDC 330.

V rámci zájmové činnosti je využívaná keramická pec.