Základní škola J. Šlosara ve Sviadnově

obrázek školy

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 1. 6. 2021

1. 6. 2021 dojde v naší oblasti k celodennímu přerušení dodávky elektrické energie.
Na tento den proto ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno.
V provozu nebude škola, školní jídelna ani školní družina.

Mgr. Ludmila Sládečková ředitelka ZŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. ŠLOSARA SVIADNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

dle přidělených registračních čísel

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!

Od 12. dubna 2021se pro všechny naše žáky obnovuje povinná prezenční výuka. Rotační výuka se nás netýká.

Prezenční výuka bude probíhat opět v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Aby při příchodu žáků do školy nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, je upraven vstup žáků do budovy takto:

- hlavní vchod, žákovská šatna

 • žáci 1. ročníku - 7:30 hod
 • žáci 2. ročníku - 7:40 hod
 • žáci 3. ročníku – 7:50 hod

- boční vchod, šatna u tělocvičny

 • žáci 4. ročníku – 7:35 hod
 • žáci 5. ročníku – 7:45 hod

Tento časový rozpis se týká žáků, kteří nevyužívají ranní družinu. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, přicházejí určeným vchodem do správné šatny dle své třídy v době od 6:30 hod do 7:25 hod. Bohužel, z organizačních a personálních důvodů nejsme při zachování homogenity skupin schopni zajistit družinu pro žáky 3. – 5. ročníku. Běžný provoz školní družiny bude zajištěn tedy pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.
Rozdělení žáků:

 • žáci 1. ročníku - ŠD II
 • žáci 2. ročníku - ŠD I

Přísná hygienická pravidla a nařízení se týkají rovněž provozu školní jídelny. Žáci jednotlivých tříd budou obědvat odděleně.

Škola se řídí hygienickými opatřeními stanovenými manuálem vydaným MŠMT a MZ.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  (ZDE)  stanovuje žákům povinnost nosit po dobu prezenční výuky alespoň zdravotnické roušky.

Testování žáků na Covid-19  

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních  (ZDE)  ukládá školám a školským zařízením povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů pak 1x týdně
 • Žáci se budou testovat samostatně pod dohledem pedagoga ve třídě před vyučováním, případně po příchodu do ranní družiny. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. V nutných případech bude umožněn vstup zákonného zástupce do určeného odběrného prostoru za účelem asistence při provádění testu.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován v určeném prostoru. Zde vyčká pod dohledem na vyzvednutí zákonným zástupcem. Pokud se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu (viz přehled návazných postupů antigenního testování ve školách). Žádáme proto zákonné zástupce, aby v pondělky a čtvrtky preventivně počítali s vyzvednutím svých dětí ze školy v ranních hodinách.
 • Více informací o testování najdete na  pro rodiče | testování.edu.cz  a také můžete zhlédnout instruktážní video o průběhu testování Singleclean testy (tyto testy nám byly přiděleny).  
 • Testování se neprovádí žákům, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena, jinak se žák účastní testování dle harmonogramu školy.   

V případě dotazů a nejasností mě kontaktujte.
Mgr. Ludmila Sládečková, ředitelka školy

 • Jsme základní školou, která je tvořena pouze třídami 1. stupně - tedy jsme školou neúplnou.
 • Naším zřizovatelem je obec Sviadnov - jsme obecní školou.
 • Vznikli jsme k 1. 9. 2018 - jsme velmi "mladá" škola.

Máme 5 kmenových učeben s interaktivními tabulemi, odbornou učebnu výpočetní techniky, letní učebnu, tělocvičnu i nové venkovní sportoviště, kuchyni s jídelnou a družinu - jsme malí, nemáme však malé cíle.

 • Kromě výuky náboženství nabízíme širokou škálu kroužků a kluby - víme, že smysluplná náplň volného času je důležitá.
 • Od školního roku 2019/2020 začneme v 1. ročníku zařazovat do výuky matematiky metodu profesora Hejného - pedagogové školy se neustále vzdělávají a jsou přirozeně nakloněni všemu, co jim pomůže rozvíjet potenciál svěřených dětí.
 • Škola je zapojena do projektu Šablony II, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012008, financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Základní informace pro žáky a rodiče

Kontaktní informace

Základní škola J. Šlosara Sviadnov
Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov

Tel: 558 655 089
Mob: 732 193 036
E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO: 07260806
ID datové schránky: 3fwkt3t

Ředitelka - Mgr. Ludmila Sládečková

Bankovní spojení: 5419596379/0800
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Sviadnov (adresa: Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov)

ŠVP k nahlédnutí v ředitelně.
Výchovný poradce a metodik prevence:
Mgr. Ludmila Sládečková
konzultační hodiny VP: Pondělí 13:00 - 14:00 hod. (po telefonické domluvě i jindy)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Michaela Neumahr
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty na pedagogy:
Mgr. Renáta Ručková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Moravcová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Martina Jalůvková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vanesa Škrábalová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Drahomíra Laufersweilerová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.